Animal Shelter/Humane Society

335 Armory Road
Palestine, TX 75803
Palestine, TX 75801